Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) pre značku Felteco je MK Training, s.r.o. IČ 44039662 so sídlom Karola Adlera 6, 84102 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okr. Súd BAI, Oddiel sro, vložka č. 51270/B (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Peter Kazička, Jedľové Kostoľany 723, 951 96 Jedľové Kostoľany
  e-mail: peter.kazicka@mktraining,sk
  telefón: +421 904 690 808.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osôb; identifikovateľnou je fyzická osoba, ktorú je možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej genetickej, psychickej, ekonomickej kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategorizácia spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newslletrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newslletrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznamov a konania ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služby / realizácie platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce účtovnícke služby (Kros, Pogida)
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shopify, Sashe) a ďalšie služby v súvislosti prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby (SmartSelling, a.s.).
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej zemi (do zemi mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však preňho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby SmartEmailing,
 • spoločnosť SmartSelling, a.s.,
 • poskytovateľ fakturačnej služby, spoločnosť Kros, a.s.
 • poskytovateľ účtovníckych služieb, spoločnosť Pogita, s.r.o.
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

 

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa č. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa č. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa č. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa č. 17 GDPR,
 • právo vniesť námietku proti spracovaniu podľa č. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa č. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslami a antivírovým programom ESSET Smart Security Premium.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňom 25.05.2018